NuntiAlgemene Voorwaarden

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Nunti. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door Nunti. Bij iedere aanbieding, offerte zullen door Nunti de algemene voorwaarden worden meegezonden. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Henriette Neggers, handelend onder de bedrijfsnaam Nunti, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
2. Opdrachtgever: de persoon, ondernemer of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
3. Diensten: alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten en producten.
4. Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachingstraject, als deze niet zelf tevens opdrachtgever is. Indien de cliënt jonger is dan 18 jaar gelden de wettelijke bepalingen ten aanzien van toestemming en privacy.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte. Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
2. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt overeengekomen.

3. Inhoud diensten

De diensten die de opdrachtnemer levert zijn:

1. Coaching op specifiek persoonlijke hulpvragen of doelstellingen van de cliënt, privé of werkgerelateerd, inclusief aanvullende en vervolgopdrachten
2. Structuuropstellingen (individuele familieopstellingen)
3. Ondersteuning met behulp van energetische stoelen
4. Energetische reinigingen op locatie
5. Consulten, lezingen en cursussen op aanvraag

4. Offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

5. Uitvoering van de overeenkomst

1. Elke overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting (niet tot een resultaatsverplichting). Opdrachtnemer is gehouden haar verplichtingen na te komen overeenkomstig de professionaliteit en zorgvuldigheid die gebruikelijk is voor overeenkomsten van deze aard.
2. De opdrachtgever verplicht zich alle informatie die nodig is om de overeenkomst uit te voeren aan opdrachtnemer te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

6. Facturering en betaling

Facturering geschiedt achteraf. De opdrachtgever is verplicht de factuur binnen … dagen te voldoen volgens de specificaties op de factuur.

7. Duur en beëindiging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
3. De overeenkomst kan door beide partijen direct worden beëindigd indien de wederpartij (of de cliënt) zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de overeenkomst, inclusief bijbehorende leverings- en betalingsvoorwaarden.

8. Levering en levertijd

1. Een afspraak kan telefonisch, digitaal of schriftelijk worden vastgelegd. De opdrachtnemer stuurt een bevestiging per e-mail van de gemaakte afspraak.
2. Een gemaakte afspraak kan tot minimaal 24 uur vooraf worden afgezegd.
3. Indien een afspraak door de opdrachtgever of cliënt niet wordt nagekomen of niet binnen de voorgeschreven termijn afgezegd zullen de volledige kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9. Overmacht

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer als gevolg van overmacht niet aan de verplichtingen kan worden voldaan.
2. In geval de overmacht tijdelijk van aard is zal opdrachtnemer, in overleg met de opdrachtgever, alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

10. Aansprakelijkheid

1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
2. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
3. De opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door opdrachtnemer geleden schade.

11. Overig

1. Opdrachtnemer zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst die verstrekt is opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever verklaart dat hij volledig is ingelicht over de mogelijkheden die opdrachtnemerten aanzien van de overeengekomen opdracht kan bieden.
3. Opdrachtgever verklaart voorts, dat hij heeft ingestemd met de doelstelling van de dienstverlening, waarbij opdrachtgever zich er van bewust is dat het resultaat onder meer afhankelijk is van zijn eigen inspanning.
4. Opdrachtgever realiseert zich voorts dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en alle voor de dienstverlening relevante informatie te hebben gegeven.
6. Opdrachtgever realiseert zich dat de dienstverlening van opdrachtnemer een aanvulling is op en geen vervanging is van reguliere behandeltrajecten, complementaire zorg of andere vormen van gezondheidszorg.

Gegevens opdrachtnemer

Nunti, Henriette Neggers
Langakker 29
5283 TE Boxtel
www.nunti.nl
henriette.neggers@gmail.com
tel. 06 36341622
KvK 17243878
Bankrekeningnummer: NL86INGB0751037656
Lid CAT collectief
Lid GAT geschillencommissie