NuntiPrivacyverklaring

Behandelovereenkomst

Tijdens onze eerste sessie vraag ik je een behandelovereenkomst te ondertekenen, waarin je instemt met de algemene voorwaarden, tarieven en de privacyverklaring.

Dossiervorming

Op grond van de wet ben ik verplicht van iedere cliënt een dossier aan te leggen. In het dossier staan persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere voor mijn coaching relevante informatie, bijvoorbeeld leeftijd en beroep). In het dossier houd ik mijn aantekeningen bij over de hulpvraag, het doel, de werkwijze en het verloop van de sessies.

Ook relevante e-mails en aantekening over telefonisch contact leg ik vast in het dossier.

Het dossier wordt alleen op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de cliënt gedeeld met derden, zoals andere zorgverleners.

De cliënt kan het dossier ten alle tijden inzien. Op schriftelijk verzoek van de cliënt kunnen gegevens worden gewijzigd of verwijderd.

E-mails en facturen

E-mails van cliënten worden, als ze niet zijn opgenomen in het dossier, maximaal een jaar digitaal bewaard.

Op de factuur staan behalve het factuurbedrag NAW gegevens, e-mailadres en een korte omschrijving van de geleverde diensten. Deze gegevens zijn ook zichtbaar voor de administrateur.

Beveiliging van gegevens

De gegevens in het dossier worden adequaat bewaard en beveiligd. Alleen ik heb toegang tot het dossier. Verder geldt dat ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

Het dossier blijft volgens de wettelijke eisen tot 15 jaar na beëindiging van de dienstverlening bewaard.

Klachten

Voor klachten inzake het niet nakomen van de privacyverklaring kun je met mij contact opnemen. De klachtenregeling vind je op mijn site onder “klachtenregeling”.

Wijziging privacy verklaring

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen om de informatie actueel te houden.

Contact

Praktijk Nunti
Henriette Neggers
Langakker 29
5283 TE  Boxtel
06 36341622
e-mail: info@nunti.nl of via het contactformulier op deze website